Algemene voorwaarden

Deze website wordt beheerd door HOIHOI, gevestigd te Hoogstraat 20, Gijzenzele.
Deze website is vrij toegankelijk. U neemt kennis van deze gebruiksvoorwaarden en gaat ermee akkoord. Indien u er niet akkoord mee gaat, verlaat u nu op eigen initiatief de website.
HOIHOI mag de algemene voorwaarden op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. HOIHOI is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: HOIHOI, BE0746647107 , gevestigd in Hoogstraat 20 te 9860 Gijzenzele.
 • Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten voor het verrichten en/of leveren van (reparatie)diensten, zaken en/of werkzaamheden, of aan wie opdrachtnemer aanbiedingen doet;
 • Opdracht en/of Overeenkomst: elke opdracht aan c.q. overeenkomst met opdrachtnemer betreffende een overeenkomst van opdracht, aanneming van werk en/of verkoop van zaken en goederen en/of het verrichten van (reparatie)werkzaamheden door opdrachtnemer;

2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op deze website en maken deel uit van alle aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer, alle opdrachten aan opdrachtnemer en alle overeenkomsten gesloten met opdrachtnemer en uit die opdrachten en overeenkomsten voortvloeiende verbintenissen en voortbouwende (nieuwe) overeenkomsten tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever.

2.2. Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke overeenkomst anders wordt bepaald zijn alle bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen partijen van kracht. Iedere verwijzing door een opdrachtgever naar diens eigen of andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd en in welk stadium van totstandkoming van de overeenkomst met opdrachtnemer dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3. Voorwaarden en/of bepalingen van een schriftelijke overeenkomst gaan in rang voor die van deze algemene voorwaarden voor zover er sprake is van strijdigheid.

2.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

2.5. Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en vastgelegd.

3. MARKETING OF ITEMS

Indien de u informatie, zoals afbeeldingen of andere bestanden, naar of via de website verzendt, verklaart men eigenaar te zijn van alle intellectuele eigendomsrechten, auteursrechten, recht op afbeelding, naburige rechten en desgevallend andere rechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet) die hierop van toepassing zijn. U verleent vanaf het moment van verzenden aan HOIHOI:

 • Het onvoorwaardelijke gebruiksrecht;
 • het recht op reproductie op de website en via andere kanalen;
 • het recht tot bewerking en vertaling;
 • het recht op mededeling aan het publiek.

De afstand van bovengenoemde rechten gebeurt kosteloos, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. HOIHOI is vanaf het moment van overdracht gerechtigd om de overgedragen informatie (met uitsluiting van persoonsgegevens, zie Privacyverklaring) te gebruiken voor marketingdoeleinden. Tevens vrijwaart de opdrachtgever HOIHOI voor alle mogelijke vormen van aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van deze informatie, afbeeldingen of andere bestanden.

4. CONTENT

HOIHOI stelt de gegevens op de website uitsluitend ter beschikking voor informatieve doeleinden. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. Bij miskenning door u van de intellectuele rechten, andere rechten van HOIHOI of derden, verbindt u zich ertoe HOIHOI of derden te vergoeden en te vrijwaren tegen enige aanspraken of vorderingen van HOIHOI of derden als gevolg van een inbreuk hierop.

U verbindt zich er o.m. toe om:

de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken;

 • geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt;
 • de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter);
 • de website niet zodanig te gebruiken dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet beperkt tot de rechten van privacy en intellectuele eigendom;
 • de website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder voorafgaandelijke toestemming van HOIHOI.

HOIHOI tracht de informatie op de website voortdurend juist en actueel te houden en is voor een deel van de basisgegevens afhankelijk van derden. HOIHOI kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, onvolledigheden of onnauwkeurigheden die zich zouden voordoen, noch voor verouderde gegevens.
Op eenvoudig verzoek van wie hiertoe enig wettelijk belang kan aantonen, zullen in voorkomend geval zo spoedig mogelijk de nodige aanvullingen of correcties aangebracht worden.

SITES VAN DERDEN

HOIHOI kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zich, door het gebruik van de website of de erin opgenomen links, bij de raadpleger schade zou voordoen van welke aard ook. Verbinding naar andere, externe informatiebronnen wordt louter informatief gelegd en houdt geen enkel standpunt in tegenover de inhoud of het bestaan ervan.
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website of door derden geplaatst. Dit betekent niet automatisch dat HOIHOI verbonden is aan deze andere websites of de eigenaren ervan. HOIHOI is dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden. Ook voor bijdragen, geplaatst door derden kan HOIHOI niet verantwoordelijk gehouden worden. Gebruik hiervan is steeds op eigen risico.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de deze website. HOIHOI behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan HOIHOI de toegang tot de website monitoren.

5. PRIVACY

HOIHOI erkent en respecteert het belang van het beschermen van de privacy van de bezoekers van deze website. Het privacybeleid legt uit welke informatie er, via onze website, over u verzamelt wordt en die informatie en bijhorende procedures worden gebruikt

6. AANBOD, TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

6.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

6.2. De aard en de omvang van de door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden en/of diensten en/of levering van producten worden in de offerte omschreven. Aanbiedingen en/of offertes zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft opdrachtnemer het recht haar aanbieding te wijzigen of in te trekken.

6.3. Als de overeenkomst een reparatie betreft wordt uitgegaan van de klacht(en) zoals door opdrachtgever zijn omschreven. Indien er geen duidelijke omschrijving van de klacht aanwezig is, worden de door opdrachtnemer geconstateerde gebreken hersteld.

6.4. Indien bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld in de aanbieding en/of offerte, zal opdrachtnemer de opdrachtgever eerst voorzien van een prijsopgave. Nadat opdrachtgever zich akkoord heeft verklaard met de prijsopgave zal opdrachtnemer haar werkzaamheden aanvangen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de prijsopgave dan zal opdrachtnemer het product aan opdrachtgever retourneren waarbij de onderzoekskosten alsook kosten m.b.t. de retourzending bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien de opdrachtgever de prijsopgave niet goedkeurt of verwerpt binnen de 2 maand, behoudt de opdrachtnemer het recht opslagkosten in rekening te brengen. De opslagkosten zijn 50 euro per item per maand, wat neerkomt op 1,64 euro per item per dag. De opdrachtnemer zal blijvend proberen contact op te nemen met de opdrachtgever en hem op de hoogte te stellen voordat de kosten ingaan.

6.5. Opdrachtnemer is gerechtigd opdrachten te weigeren danwel hieraan voorwaarden te verbinden.

6.6. Herroeping door opdrachtnemer van een aanbod onder een tijdstermijn gedaan blijft mogelijk, ook waar het aanbod niet vrijblijvend is gedaan.

6.7. Overeenkomsten worden eveneens geacht tot stand te zijn gekomen indien en zodra opdrachtnemer een aanvang heeft gemaakt met haar werkzaamheden.

6.8. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1. Opdrachtgever is verplicht zelf zorg te dragen voor verzekering van de producten waarop de overeenkomst betrekking heeft.

7.2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van het te repareren product naar opdrachtnemer. Indien het product per post wordt verzonden dient het product beschermd en veilig verpakt te zijn en dient het product verzekerd te zijn.

8. PRIJZEN EN PRIJSVERHOGING

8.1. De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in Belgische valuta inclusief het huidige BTW tarief en exclusief verpakking en verzekerde verzendkosten.

8.2. De prijzen voor de diensten die op de website worden weergegeven op het moment van de offerte, worden gehonoreerd gedurende een periode van 10 werkdagen vanaf het moment dat de offerte voor het eerst wordt verzonden. Na 10 dagen is het ter beoordeling van HOIHOI om de offerte te handhaven of te wijzigen. .

8.3. HOIHOI zorgt ervoor, voor zover dit in zijn macht ligt, de details van de bestelling en betaling veilig te houden. Maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies dat de opdrachtgever zou kunnen lijden als een derde partij ongeautoriseerde toegang verkrijgt tot alle gegevens die verstrekt zijn bij het bezoeken van de website.

9. LEVERING EN LEVERTIJD

9.1. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn derhalve nimmer fatale termijnen. Overschrijding van de levertermijn geeft geen recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

9.2. De levering vindt plaats af bedrijf door het afhalen van het product door opdrachtgever. Indien door opdrachtgever wordt gekozen voor (retour)zending per post, biedt opdrachtnemer standaard een aangetekend verzekerde verzending aan. De kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever.

10. BETALING, RENTE EN INCASSOKOSTEN

10.1. Betaling dient per omgaande te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, per contante betaling danwel door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door opdrachtnemer op de factuur, hetzij op enige andere wijze kenbaar gemaakt bank- of girorekeningnummer.
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd betaling te verlangen vóórdat tot aflevering van de gekochte diensten/zaken aan de opdrachtgever wordt overgegaan.

10.2. Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is zij vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

10.3. De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle buitengerechtelijke incasso kosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

10.4. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer alle door opdrachtnemer daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, indien opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke procedure hebben gevoerd en de opdrachtgever in dat kader volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

10.5. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder opschorting, korting of verrekening, hoegenaamd ook. Bij niet-tijdige betaling heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te schorten, totdat de betaling alsnog gedaan is.

10.6. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, waaronder buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RETENTIERECHT

11.1. De door opdrachtnemer geleverde zaken blijven het volledige en uitsluitende eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever al haar verplichtingen uit en/of in verband met alle met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

11.2. Ten aanzien van door opdrachtnemer afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is het de opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan derden door te verkopen dan wel ter beschikking te stellen en/of om daarop beperkte rechten te vestigen.

11.3. Opdrachtnemer is gerechtigd voorwerpen van opdrachtgever onder zich te houden totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer ter zake van de overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten heeft voldaan.

12. GEBREKEN EN KLACHTTERMIJNEN

12.1. Klachten betreffende uitgevoerde werkzaamheden dienen binnen 8 dagen na inontvangstneming schriftelijk aangetekend en gemotiveerd bij opdrachtnemer te worden ingediend. In geval van zichtbare gebreken dienen de klachten te worden ingediend binnen 24 uur na inontvangstneming.

13. GARANTIE

13.1. De opdrachtnemer geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie voor zover de nieuwe klacht aan opdrachtnemer verwijtbaar is.

13.2. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de opdrachtgever doorberekend. De garantie komt te vervallen wanneer de opdrachtgever na de door opdracthnemer verrichte reparatie zelf een reparatie aan het product heeft uitgevoerd of doen uitvoeren.

14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor de door opdrachtgever geleden schade indien opdrachtnemer toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of jegens de opdrachtgever een onrechtmatige daad heeft gepleegd en voor zover opdrachtgever bewijst dat deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

14.2. Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer moet worden aangenomen, dan zal de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer het bedrag van de prijs van de desbetreffende opdracht per schade toebrengende gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

14.3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst en/of gederfde omzet, is uitgesloten.

14.4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de geleverde zaken heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

15. OVERMACHT
15.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten.

16. BIJZONDERE GEVALLEN VAN OPEISBAARHEID / BEËINDIGING

16.1. Alle vorderingen op de opdrachtgever zijn direct opeisbaar en opdrachtnemer is gerechtigd, maar niet verplicht, om overeenkomsten met de opdrachtgever met directe ingang op te schorten, te ontbinden en/of door opzegging te beëindigen, indien:

 • de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op diensten/zaken van de opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard;
 • diensten/zaken van opdrachtnemer waarop een eigendomsvoorbehoud rust na aflevering teniet gaan of beschadigd raken, dan wel opdrachtnemer daarvan door zaaksvorming, natrekking, vermenging of anderszins de eigendom verliest;
 • opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft.

17. GESCHILBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

Alleen het Belgisch recht is van toepassing op geschillen in verband met de diensten en website van HOIHOI. Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd voor de behandeling van eventuele geschillen.

Hebt u nog vragen waarop u geen antwoord hebt gevonden, neem dan contact op met HOIHOI:
– Hoogstraat 20 9860 Gijzenzele.
+32 473 68 51 94